Species:
Pseudanthias pleurotaenia


Pseudanthias pleurotaenia