Species:

Pseudanthias pleurotaenia


Pseudanthias pleurotaenia