Species:

Pygoplites diacanthus


Pygoplites diacanthus