Species:
Pygoplites diacanthus


Pygoplites diacanthus